Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van de producten op de website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.


ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen DaKaDo en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het betreft alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de klant en DaKaDo en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennisnemen van deze voorwaarden op de website www.DaKaDo.be. DaKaDo heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www. DaKaDo.be te wijzigen. Www.DaKaDo.be is eigendom van DaKaDo, Chris Verstraeten, Tarweblok 35, 2547Lint, België met vestigingseenheidsnummer 2.180.027.488 en btw-nummer BE0817.866.584. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.


OVEREENKOMST

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door DaKaDo en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van de bestelling is geregistreerd op de KBC-rekening 731-0053507-35, IBAN BE 157310 0535 0735.  Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien DaKaDo de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. DaKaDo is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DaKaDo dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling. DaKaDo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 

PRODUCTEN, PRIJZEN EN TARIEVEN

De aangeboden producten en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. De foto’s (welke eigendom zijn van DaKaDo), afmetingen en eventuele gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling te geven. Kleine afwijkingen kunnen nimmer aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor sommige producten wordt een minimale bestelhoeveelheid of een staffelhoeveelheid vereist. Indien de klant een hoeveelheid invult die niet voldoet aan deze voorwaarden zal het aantal automatisch naar boven afgerond worden wanneer het product in de winkelwagengeplaatst wordt. De producten worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling. De aangegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Bij afhalen bestelling geldt er een korting van 5% welke wordt verrekend op de factuur die gemaild zal worden. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op de factuur. Berekeningen van kortingen gaan altijd over de bedragen inclusief BTW. Kortingscodes/coupons gelden niet op reeds geldende kortingen. DaKaDo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. 

DaKaDo verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij de acceptatie van onze algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de klant dat hij/zij verantwoordelijk is voor de aankoop en ouder is dan 18 jaar. 


OFFERTES

Offertes worden opgesteld op basis van gegevens verleend door de klant. Deze bezorgt alle relevante informatie en technische gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een correcte offerte. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Ingeval foutieve of onvolledige informatie wordt meegedeeld door de klant, kan erdoor DaKaDo een nieuwe offerte worden opgemaakt. Offertes worden opgemaakt zonder enige verplichting vanwege DaKaDo en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid op de markt.


LEVERING

De producten worden geleverd door BPost, PostNL, DPD ofwel door DaKaDo zelf. Bestellingen worden meteen verwerkt en verzonden van zodra de betaling ontvangen is. De levering zou dan ook binnen 1 à 2 werkdagen moeten plaatsvinden. Mocht deze levertermijn niet gehaald worden, wordt de klant hierover gecontacteerd. Het niet nakomen van deze levertermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding. DaKaDo doet de nodige inspanningen opdat alle bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval wordt de klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd en kan deze eventueel beslissen de bestelling te annuleren. DaKaDo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met DaKaDo. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van DaKaDo tot op het ogenblik van levering van de producten bij de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. In geen enkel geval kan de klant DaKaDo aansprakelijk stellen voor vertragingen bij transport. Indien de bestelling niet kon worden afgeleverd wegens een fout van de klant (vb: klant gaf foutief adres op of reageert niet op briefwisseling van PostNL, DPD ofwel BPost), zullen de gemaakte extra leveringskosten worden aangerekend aan de klant. Het is ook mogelijk om de producten na afspraak af te komen halen op het adres Tarweblok 35, 2547 te Lint in België. Uitzondering hierop zijn de fortune cookies aangezien deze rechtstreeks vanuit de producent worden verstuurd. 


VERZENDKOSTEN

Te allen tijde zal ervoor gezorgd worden dat de goederen op de goedkoopste manier verzonden zullen worden, zowel voorleveringen in België als in Nederland. Sommige orders kunnen met briefpost verstuurd worden. De voorwaarden zijn dan dat het pakket de maximale afmetingen van 23x35x3 cm (B x L x H) heeft. Deze tarieven liggen lager dan bij pakketposten worden gebaseerd op het gewicht en zijn gelijk aan de tarieven respectievelijk van de Bpost. De verschuldigde tarieven worden berekend en vermeld op de officiële factuur welke gemaild zal worden. 

Alle andere leveringen worden via pakketpost geleverd. De verzendkosten voor leveringen binnen België zijn 5.50 euro en voor leveringen naar Nederland zijn 6.95 euro. Bij afhalen bestelling geldt er een korting van 5% welke wordt verrekend op de factuur die gemaild zal worden.


BETALING

De klant kan online betalen via MisterCash, iDEAL, CREDIT Card, via overschrijving ofwel via de Payconiq app of cash bij afhaling. Online betalen is kosteloos voor onze klanten en de betaling wordt onmiddellijk geregistreerd waarna de bestelling meteen ingepakt en verzonden kan worden. Indien de klant kiest voor een overschrijving, is deze ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten en de eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan via overschrijving op KBC rekening 731-0053507-35,IBAN BE 15 7310 0535 0735. Onder de rubriek ‘Betaling’ op de website staan alle details mbt de betalingsgegevens.


ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten),kan de klant de goederen binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van de factuur. Gepersonaliseerde producten vallen niet onder deze regeling. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan DaKaDo. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. DaKaDo restitueert in geen geval de verzend- en verpakkingskosten. Bij een retourzending betaalt DaKaDo binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug. Ingeval van een annulatie van een order worden de transactiekosten die gepaard gingen met een on-line betaling verhaald op de klant.


OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DaKaDo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DaKaDo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekort koming welke niet aan DaKaDo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

GARANTIE
De garantietermijn voor nieuwe DaKaDo producten is twee jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop, danwel, indien op de datum van aankoop het product niet direct wordt afgeleverd, de datum van aflevering van het product. De garantie is alleen van toepassing voor de eerste eigenaar van het product. De garantie is bovendien alleen van toepassing indien een origineel aankoopbewijs kan worden overgelegd. DaKaDo garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld aan particulier gebruik gebruik en vrij zijn van welke gebreken ook.
Indien herstel  of vervanging niet mogelijk is, danwel redelijkerwijze niet van DaKaDo kan worden gevergd, dan behoudt DaKaDo zich het recht voor de marktwaarde van het ingezonden product te vergoeden. Wanneer een defect optreedt, dient dit uiterlijk binnen een maand na vaststelling hiervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan DaKaDo.
De garantievoorwaarden en leveringsvoorwaarden zijn per land verschillend. 
Indien na onderzoek blijkt dat het product defect is, stuur dan in overleg met DaKaDo het defecte product samen met een kopie van het aankoopbewijs op. De vaststelling of een defect aan een product onder de garantie valt, berust alleen bij DaKaDo. Indien het product onder garantie valt, wordt het in beginsel binnen 30 dagen na ontvangst kosteloos hersteld of vervangen.

 

GARANTIE GLASJUWELEN

Behandel de glasjuwelen met zorg! Deze kunnen zeker tegen een stootje, maar zijn niet bedoeld om bv mee te gaan sporten of te dragen tijdens huishoudelijke taken. Gebruik zeker geen bijtende producten zoals aceton terwijl ze gedragen worden. Voor het glas en de montage geldt een levenslange garantie. Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op via mail (info@DaKaDo.be) ofwel telefonisch op nummer 0032476913586.


KLACHTEN

De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. De koper dient DaKaDo binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te brengen indien het pakket beschadigd werd afgeleverd of indien bepaalde artikels ontbreken of niet voldoen. In geval van beschadiging stuurt de koper duidelijke foto’s van het beschadigde pakket/artikels naar info@DaKaDo.be. De goederen kunnen pas retour worden gestuurd na schriftelijk akkoord voor een retourzending door DaKaDo. Na de termijn van 2 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens DaKaDo en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen. Indien klachten van de koper door DaKaDo gegrond worden bevonden, zal DaKaDo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DaKaDo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van DaKaDo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Alle mogelijke betwistingen voortvloeiend uit de aankoopovereenkomst tussen DaKaDo en de klant kunnen enkel beslecht worden voor de rechtbank waar de maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.


Bij afhalen bestelling 5% korting!